Pozvánka na brigádu

Dňa 18.07.2020, t.j. v sobotu, pozývame rodičov na brigádu,
z dôvodu sťahovania nábytku Materskej školy zo ZŠ do priestorov MŠ Kysucká 9.
Stretnutie pred ZŠ o 8:00
 
Vopred ďakujem všetkým rodičom.
Vedel by nám niekto z Vás pomôcť s prepravou nábytku prostredníctvom nákladných áut?
 

Prevádzka MŠ od 15.6.2020

Materská škola bude od 15.6.2020 otvorená pre prihlásené deti v čase od 6:30 do 16:30.
Nariadenie primátora mesta Senec (11.6.2020)

 
Prihlásené deti možu v uvedenom čase prísť.
Rozpis detí do tried nájdete zverejnený v prístavbe.
 

Prevádzka MŠ v lete

Prevádzka počas letných prázdnin bude po odsúhlasení primátorom mesta Senec nasledovne:
• MŠ bude otvorená od 1.7 2020 do 31.7.2020 (záujem o MŠ môžte nahlasovať na triede)
• MŠ bude zatvorená od 3.8.2020 do 31.8.2020 (MŠ uzatvorená kvôli sanitácii.)
 

POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020

Pri nástupe sa prosím riaďte nasledovnými pokynmi: Usmernenie k nástupu do MŠ
 
Príloha č.2 - Vyhlásenie
Príloha č.6 - Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ

GDPR a meranie teploty pri vstupe do MŠ

GDPR a meranie teploty pri vstupe do materskej školy alebo do základnej školy (1.6.2020)

Oznam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie
prvého až piateho ročníka základných škôl, školských klubov a materských škôl a to od 1.6.2020.

 
Na základe tohto rozhodnutia ministra školstva v súčasnosti Mesto Senec, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, v spolupráci s riaditeľmi uvedených zariadení rozhoduje, s prihliadnutím na miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime k otvoreniu základných a materských škôl bude možné k danému termínu pristúpiť.
 
V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu zo strany zákonných zástupcov o nástup detí do jednotlivých zariadení.
 
Zriaďovateľ tiež preveruje možnosti personálneho zabezpečenia v jednotlivých školách a škôlkach s prihliadnutím na stanovené podmienky v usmernení vydanom ministerstvom.
 
V pondelok 25. 5.2020 mesto vydá nariadenie, v ktorom určí spôsob a rozsah otvorenia školských prevádzok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 
Uvedené informácie budú následne zverejnené na webe mesta, weboch jednotlivých škôl a škôlok, rodičia o týchto skutočnostiach budú informovaný cez EduPage.
 
Pokyn primátora mesta Senec (25.5.2020)
Nariadenie primátora mesta Senec k obnoveniu prevádzky materských škôl (25.5.2020)

Aktuálne informácie k elektronickému prihlasovaniu do materských škôl

12. 05. 2020
 
Chceli by sme poprosiť rodičov, ktorí si chcú podať prihlášku do materskej školy a nejde im ju odoslať, aby nechodili osobne v týchto dňoch do škôlok.
 
Termíny na zápis v dňoch 12. a 13. máj 2020 sú určené len pre tých, ktorí nepoužívajú internet a pod.
 
V prípade, že sa nám nepodarí vyriešiť prihlasovanie bez vyžadovania eID, bude možné vyplnenú prihlášku odniesť v tlačenej podobe do príslušnej materskej školy až do 31. mája 2020.
Odporúčame Vám s prihlasovaním počkať, nakoľko poradie podania prihlášky do materskej školy nemá žiadny vplyv na prijatie dieťaťa.
Ďakujeme Vám za porozumenie.
 

Zápis detí na školský rok 2020/2021

Zápis detí na školský rok 2020/2021 sa na základe odporúčania MŠVVaŠ SR uskutoční elektronickou formou,
vyplniť a odosielať ho môžete
od 11. mája do 31. mája 2020.
 
Elektronické prihlasovanie do materskej školy spustené
 
Chceli by sme Vás informovať, že elektronické prihlášky na zápis do materskej školy, sú už k dispozícii.
Vyplniť a odoslať ju bude možné do 31. mája 2020.
 
V prípade materských škôl nebolo možné vytvoriť formulár na Edupage, ako to bolo v prípade zápisu do 1. ročníka ZŠ.
 
Keďže tento spôsob zápisu do materskej školy realizujeme prvýkrát, vyskytli sa aj problémy s odoslaním formuláru bez použitia OP s čipom a čítačkou. Ďakujeme, že ste nás na to upozornili.
 
Nedostatok bol odstránený, elektronický formulár je možné odoslať aj bez eID.
Ďakujeme za pochopenie.
 
UPOZORNENIE: vyplnením elektronickej žiadosti čestne prehlasujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, že súhlasia s výberom uvedenej materskej školy! Ďalej upozorňujeme, že je potrebné vyplniť údaje oboch rodičov, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti, ale v rodnom liste sú uvedení obaja.
 
Link na online formulár je nasledovný: https://senec.esmao.sk/info/e-form/332
 
Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť údaje oboch rodičov, aj keď rodičia nežijú v spoločnej domácnosti ale v rodnom liste dieťaťa sú uvedení obaja.
 
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti zatiaľ nevyžaduje.
 
Po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky v materskej škole budú rodičia vyzvaní, aby prišli osobne podpísať podanú žiadosť (obaja rodičia, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti) a zároveň odovzdali lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní.
 
Budeme overovať aj údaje, ktoré ste nám v žiadosti vyplnili. K overeniu údajov bude potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, príp. ďalšie doklady (potvrdenie o prechodnom pobyte, v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec a pod.).
 
V nevyhnutných prípadoch, ak zákonný zástupca nebude môcť vyplniť elektronickú žiadosť, môže svoju žiadosť odovzdať v našej materskej škole v týchto termínoch:
 
Utorok 12. mája 2020 v čase od 14:00 do 17:00
Streda 13. mája 2020 v čase od 14:00 do 17:00.

 
Podanie žiadostí sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Nevyhnutné je dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – rúška, rukavice a dodržiavanie odstupu sú povinné.
 
Tlačivo ku stiahnutiu a vytlačeniu nájdete tu:
MS_Kysucka_Senec_Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS_2020_02.doc
zapisdeti.png, 108kB

 

OZNAM

Materská škola z dôvodu ohrozenia Corona vírusom
bude zatvorená do odvolania.
 
Ďakujeme za pochopenie
Bc. Katarína Potočárová
riaditeľka MŠ

1. Opatrenia pre zákonných zástupcov:

Milí rodičia, v novej sekcii Aktivity pre deti doma pre deti nájdete námety pre prácu s deťmi v domácom prostredí.
 
Dokumenty k vyplácaniu dávok
Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP (Sociálna poisťovňa)
Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné (MPSVaR)
 
Riaditeľstvo školy v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 vydávame nasledujúce opatrenia:
 
- Pri vstupe do materskej školy dodržiavajte primeraný odstup. Po odovzdaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi opustíte v čo najkratšom čase budovu MŠ.
 
- Zamestnanec materskej školy bude vykonávať meranie teploty dieťaťa. Pri teplote 37,5 ?C a viac nebude dieťa prevzatéodo materskej školy.
 
- Žiadame zákonných zástupcov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, kde sa vyskytuje koronavírus, aby o tejto skutočnosti informovali triednu učiteľku.
 
- Podľa usmernenia MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu okamžite hlásiť pobyt dieťaťa v zahraničí, hlavne v prípade, že navštívite územie kde sa koronavírus nachádza.
 
- Do 27.03.2020 sa rušia všetky krúžky, športové a kultúrne podujatia organizované školou, športovými zväzmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
 

2. Oznamy ohľadom vírusu COVID-19:

Nariadenie primátora mesta Senec (31.3.2020)
Rozhodnutie Ministera školstva SR pre školy a školské zariadenia (26.3.2020)
Opatrenia ministerstva školstva (24.3.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (15.3.2020)
Usmernenie Ministerky školstva SR pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu (12.3.2020) Nariadenie primátora mesta Senec (10.3.2020)

 
Na webovej stránke mesta Senec je zriadená stránku, na ktorú sú priebežne pridávané informácie a usmernenia ohľadom koronavírusu: https://www.senec.sk/sk/aktualita/informacie-a-odporucania-ku-koronavirusu-covid19
V článku sú informácie, ktoré sa týkajú mesta Senec, v prílohách sú dokumenty a informácie s celoslovenskou platnosťou.
 
 

Vitajte na našich stránkach!

Materská škola Kysucká, Senec je samostatným právnym subjektom.
 
MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 180 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.
 
ext04.jpg, 81kB    ext05.jpg, 92kB    ext06.jpg, 92kB
 
Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec.
Budovy sú chránené poplašným zariadením napojením na miestnu políciu.
 
int01.jpg, 59kB    int02.jpg, 57kB    int03.jpg, 57kB
int04.jpg, 87kB    int05.jpg, 84kB    int06.jpg, 110kB
int07.jpg, 96kB    int08.jpg, 87kB    int09.jpg, 78kB
 
Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom,
slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.
 
ext01.jpg, 60kB   ext02.jpg, 68kB   ext03.jpg, 66kB